در اوایل دهه 50 مطابق با 1960 میلادی یک تعداد از تجار ملی و دلسوز همراه جمعی از مردم آگاه ولایت هرات به اشتراک دولت وقت که 13 فیصد سهم دولت در  شرکت تحت نام (شرکت سهامی پخته هرات) تاسیس نموده اند. که هدف اساسی آن رشد زراعت، صنعت و تجارت بوده و دولت وقت قویآ از آن حمایت مینمود.

این شرکت از بدو تاسیس در سال 1342 مطابق 1963 میلادی الی سالیان اخیر توانسته بود که مطابق اهداف اصلی آن از طریق کمک به دهاقین کشت پنبه را توسعه داده و در مرحله اول پروسس پنبه را شروع و سورت اول آنرا به خارج صادر نماید و بعدآ در سال 1348 مطابق 1969میلادی دستگاه روغن سازی از پنبه دانه را تاسیس مینمایند که سبب ازدیاد تولیدات داخلی  (روغن) در کشور میگردد .

 مجموعآ در این شرکت 762 نفر سهمدار بوده و 12 نفر هئیت مدیره به شمول رئیس و معاون اداره شرکت را مطابق اساسنامه به عهده دارند.

بعدآ در سال 1352 مطابق 1973 میلادی ستگاه یخسازی نیز علاوتآ مونتاژ و نصب میشود. که مجموع این فعالیت ها تا زمانیکه پخته از طریق دهاقین کشت و پنبه به شرکت آورده میشد دوام داشته و به صورت پراکنده فعالیت دستگاهای پرس پنبه دانه ، تولیدی روغن الی سال های 1379 – 1380 ادامه داشته است .و صرف بخش تولید یخسازی ان به اجاره داده میشود که هم اکنون تولید یخ توسط مستاجر تا اندازه ای جریان دارد.

البته قابل یاد آوری است که شرکای دولتی این شرکت ادارات بانک ملی اطلاعات و فرهنگ ، پشتنی تجارتی بانک ، شاروالی ، موسسه مرستون که مالک  13 فیصد سهام از مجموعه اسهام می باشند و از مفاد خالص (کرایه جات و اجاره) به اندازه سهم خویش مستفید می شوند.